Algemene voorwaarden de behandeld advocaat
Op mijn werkzaamheden, zowel in het kader van deze opdracht als in het kader van eventuele volgende opdrachten, zijn bij uitsluiting de algemene voorwaarden van de behandelend advocaat (BVDK Advocaten) van toepassing, welke hieronder staan weergegeven.

1.Badenbroek Van de Kasteele Advocaten is een maatschap bestaande uit de eenmanszaken van mevrouw Mr. A.J. de Graaf, Advocatenkantoor BDG, en de heer mr. F.A. van de Kasteele, VDK Advocatuur,(hierna beiden te noemen: “de behandelend advocaat”) die beiden voor eigen rekening en risico de praktijk uitoefenen en die gevestigd is en kantoor houdt te Papendrecht en voldoet aan de vereisten die de Nederlandse Orde van Advocaten aan een advocatenmaatschap stelt.

2.De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor of binnen deze maatschap werkzaam zijn.

3.De algemene voorwaarden van de behandelend advocaat zijn van toepassing op alle door opdrachtgevers aan de behandelend advocaat verstrekte opdrachten. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten.

4.Alle opdrachten worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de behandelend advocaat. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.Het staat de behandelend advocaat vrij de verleende opdracht onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen bestuurders en/of personeelsleden van de behandelend advocaat te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van hulppersonen en/of derden.

6.De behandelend advocaat zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en handelen op de wijze die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. De behandelend advocaat zal zich inspannen om het door opdrachtgever beoogde resultaat te bereiken maar garandeert niet dat dit beoogde resultaat ook daadwerkelijk zal worden behaald. De behandelend advocaat zal zich in de uitvoering van haar werkzaamheden enkel laten leiden door het belang van opdrachtgever.

7.Terzake de door de behandelend advocaat geleverde werkzaamheden en/of diensten komt aan haar toe een honorarium en verschotten, te vermeerderen met B.T.W. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het vooraf door de behandelend advocaat vastgestelde uurtarief, tenzij partijen ten aanzien van bepaalde vastgelegde werkzaamheden en/of diensten vooraf uitdrukkelijk een fixed fee overeenkomen. De behandelend advocaat is gerechtigd om een voorschotnota in rekening te brengen. De behandelend advocaat is gerechtigd om eens per jaar eenzijdig de gehanteerde uurtarieven aan te passen, zulks met een maximum van 10% (tien procent) ten opzichte van het gehanteerde uurtarief in het daaraan voorafgaande jaar.

8.De voorschotnota’s en/of facturen van de behandelend advocaat dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke rente verschuldigd is met een minimum van 2% (twee procent) per maand en de rechtsbijstand door de behandelend advocaat kan worden opgeschort of beëindigd. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% (vijftien procent) van het factuurbedrag doch tenminste € 250,-- (zegge: tweehonderdvijftig euro).

9.De communicatie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen de behandelend advocaat en de opdrachtgever, waaronder mede te verstaan de verzending van berichten, documenten, bescheiden, alsmede facturen, herinneringen en/of aanmaningen, geschiedt door middel van elektronische post, waaronder e-mail, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Data-uittreksels uit de computersystemen van de de behandelend advocaat leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door haar verzonden en ontvangen elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd.

10.Reclames en/of klachten
1.De behandelend advocaat hanteert een kantoorklachtenregeling als bedoeld in artikel 6:28 van de Verordening op de advocatuur, welke regeling van toepassing is op iedere overeenkomst van opdracht tussen de behandelend advocaat en de opdrachtgever. De klachtenregeling is op te vragen bij Badenbroek Vande Kasteele Advocaten. Als de klacht na behandeling niet is opgelost, kan deze worden voorgelegd aan de deken van de Raad van Orde te Rotterdam.
2.Een reclame met betrekking tot geleverde diensten en/of verrichte werkzaamheden dient schriftelijk binnen 10 (tien) dagen na de geleverde prestatie, danwel uiterlijk binnen 10 (tien) dagen na de ontdekking van een gebrek in de geleverde prestatie indien de opdrachtgever aantoont dat zij dat gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan de behandelend advocaat te worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enig gebrek in de geleverde prestatie.
3.Een reclame ten aanzien van een door de behandelend advocaat aan de opdrachtgever verstrekte factuur dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.
4.Een reclame als bedoeld onder sub 2 of sub 3 van dit artikel schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
5.Indien de reclame niet tijdig wordt ingediend, vervallen alle aan de opdrachtgever in dat kader toekomende rechten. Vorderingsrechten uit hoofde van terechte reclames en/of klachten vervallen uiterlijk zes (6) maanden na de geleverde prestatie door de behandelend advocaat.
11.In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen aan opdrachtgevers zijde, waaronder te verstaan de betaling van factuurbedragen, en eventuele verschuldigde kosten en renten.

12.De aansprakelijkheid van de behandelend advocaat is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de behandelend advocaat wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de behandelend advocaat komt. Opdrachtgever doet onherroepelijk afstand van het verhalen van enige uitkering welke de uitkering in het desbetreffende geval door de verzekeraar te boven gaat. De maten zijn jegens opdrachtgevers niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door de andere behandelend advocaat.

13.Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid aan de zijde van de behandelend advocaat beperkt tot driemaal het door haar in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro).

14.De behandelend advocaat is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en/of derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon en/of de derde kan worden verhaald. De behandelend advocaat is gemachtigd eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van hulppersonen en/of derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart de behandelend advocaat tegen alle aanspraken van derden, de door de behandelend advocaat in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de door de behandelend advocaat voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de behandelend advocaat. De behandelend advocaat is te allen tijde gerechtigd, indien en voor zover mogelijk, geleden schade aan de zijde van opdrachtgever waarvoor de behandelend advocaat aantoonbaar aansprakelijk is, ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de gebrekkig geleverde prestaties.

15.Privacy
1.Bij de uitvoering van de opdracht door de behandelend advocaat kan het noodzakelijk zijn dat zij persoonsgegevens verwerkt die toebehoren aan opdrachtgever. De opdrachtgever geeft de behandelend advocaat door haar opdracht toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en deze gegevens te verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de opdracht of werkzaamheden alsmede voor die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die doeleinden die met nadere onderlinge instemming worden bepaald.
2.De behandelend advocaat zal passende, technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens van opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De behandelend advocaat zal bij de inschakeling of samenwerking met derden erop toezien dat de ingeschakelde derden overeenkomstig voldoen aan de betreffende verplichtingen.
3.Als verwerker (in de zin van artikel 4 lid 8 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), zal de behandelend advocaat de opdrachtgever in staat stellen om te voldoen aan haar verplichting tot het melden van datalekken. De behandelend advocaat informeert de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na constatering van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens en de opdrachtgever verleent de behandelend advocaat alle medewerking bij het onderzoek naar en het verhelpen van de geconstateerde inbreuk en de gevolgen daarvan.
4.In verband met de identificatie van cliënten en voormalige cliënten, tegenstrijdige belangen en omwille van de bewijspositie, worden de opgeslagen gegevens voor de termijn van zeven jaar in onze systemen bewaard.
16.De rechtsverhouding waarop de overeenkomst van opdracht en deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening, alsmede alle declaratiegeschillen, nadat – in het voorkomende geval – een geschil met opdrachtgever niet via de kantoorklachtenregeling tot een oplossing heeft geleid, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank in het arrondissement Rotterdam, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere wijze van geschillenbeslechting overeenkomen.

Heb je nog vragen?

Bel of mail ons gerust en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Back to top